Wykazy i przetargi nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 19 lipca 2021 roku o godz. 1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6 /pokój nr 15/ Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Nr RMIG.120.30.2021 zebrała się celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 470 o powierzchni 170m2 położona w Łosicach, przy ul. Rynek 6, zabudowana przedwojennym budynkiem –
kamienicą mieszczańską o funkcji mieszkalno-usługowej, stanowiąca własność Gminy Łosice. Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr SI2S/00000946/0 prowadzoną w Sądzie
Rejonowym w Siedlcach VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach.
Nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej zabudowanej - 375 000 zł
Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


Łosice, dn. 28.07.2021 r.


Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony