Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Łosice Mariusz Kucewicz Mariusz Kucewicz urodzony 15.03.1976 r. w Łosicach. Żonaty, ojciec trzech synów. 

Wykształcenie wyższe. W 2002 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektrotechnika na Politechnice Białostockiej. W 2004 r. ukończył studium podyplomowe Informatyka w Zarządzaniu i Biznesie Politechniki Białostockiej. Rok później ukończył studium podyplomowe Finansowania Inwestycji Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2003 r. związany z Urzędem Miasta i Gminy w Łosicach, gdzie zajmował stanowisko kierownika referatu Łosickiego Centrum Informacji. W latach 2009-2010 pełnił obowiązki dyrektora Łosickiego Domu Kultury. Do 2014 r. był członkiem i radnym Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu.

W wyborach samorządowych w 2010 r. wybrany został na radnego powiatu łosickiego. W latach 2010-2014 pełnił funkcję wicestarosty powiatu łosickiego. Od 2014 roku burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

Od wielu lat działa społecznie. W latach 2011-2014 był prezesem Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Łosicach. W 2010 r. został laureatem XI Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za zasługi na rzecz Województwa Mazowieckiego. Druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosicach, odznaczony srebrnym i brązowym medalem zasłużonego dla pożarnictwa. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łosicach.

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie skarg w wniosków w każdą środę w godz. od 11.00 do 15.30 oraz każdy piątek w godz. od 15.30 do 16.30. 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w sekretariacie Urzędu:
Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pok. 21
tel.: 83 306 88 21
fax.: 83 357 27 01
e-mail: sekretariat@gminalosice.pl 

 1. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 1. reprezentowanie miasta i gminy na zewnątrz,
 2. wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych miasta i gminy,
 3. przygotowywanie projektów uchwał rady, przedkładanie uchwał rady i właściwych zarządzeń organom nadzoru,
 4. przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonywania uchwał rady,
 5. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 9. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 10. okresowe przeprowadzanie – nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu ustalenia zasad ich współdziałania i realizacji zadań,
 11. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 12. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 13. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 14. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 15. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 16. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń,
 17. wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwały Rady,
 18. Wykonywanie zadań obronnych.
 19. Wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Łosice.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony