główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. 2020

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - 2020 r.

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 10:48

2. Zakres działania

Zakres działania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ło...

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja powoływana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. Obecnie, w skład Komisji wchodzi 7 osób, w tym: Beata Jerzman – przewodnicząca Komisji Agata Magdziak – sekretarz Komisji. Do zadań Komisji należy: I. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku...

Utworzony: 2020-01-31 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 09:41

3. Wykaz numerów telefonów

Dane kontaktowe

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach poniedziałek 900 -1700 wtorek-piątek 730 -1530 Nr pokoju Wydział/Referat/Stanowisko Pracownicy Nr telefonu 6 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Jakimiuk 83 306 88 33 7 Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego, Sprawy Mieszkaniowe Marek Chmielewski Małgorzata Wojtaś 83 306 88 24 8 Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Anna Borkowska Leszek Szymczuk 83 306 88 25 15 Referat Go...

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 08:48

4. 2020

UNIEWAŻNIENIE KONKURSÓW DLA NGO

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice unieważnił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 oraz otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020. Poniżej stosowne zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 16:44

5. 2020

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.9.44.2019 z 17.02.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.9.44.2019 z 17.02.2020 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ujęcia wód podziemnych poprzez wykonanie dwóch studni z utworów czwartorzędu oraz trzeciorzędu na działce nr. ew. 183/6 przy ul. Czarkowskiego 9 w Łosicach”.

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 15:49

6. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej

Utworzony: 2018-12-29 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 15:34

7. 2020

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, któr...

Pozycja Data Aktu Data Publikacji Tytuł 2117 29.01.2020 13.02.2020 Uchwała nr XX/139/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 2116 29.01.2020 13.02.2020 Uchwała nr XX/138/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomo...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 12:44

8. Deklaracja o wysokości opłaty

Druk deklaracji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Utworzony: 2018-12-29 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 12:27

9. Imienne wykazy głosowania radnych

Imienne wykazy głosowania radnych

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 11:22

10. Uchwały

Uchwały

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 10:46

11. 2020

Powołanie Komisji Konkursowych - KULTURA i SPORT 2020

7 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020.

Utworzony: 2020-02-10 | Zmodyfikowany: 2020-02-10 17:18

12. 2020

Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 18 położonego w Łosicach przy ul. Międzyrzeckiej 5 prze...

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 15:49

13. SEKRETARZ MIASTA I GMINY ŁOSICE

Małgorzata Łaska

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 12:32

14. SKARBNIK MIASTA I GMINY ŁOSICE

Marta Stasiuk

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 12:07

15. Prezes Zarządu KOM-GAZ Sp.z o.o.

Michał Lewczuk

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 12:04

16. Kierownik M-GOPS w Łosicach

Jarosław Pietruszewski

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 12:02

17. Dyrektor ŁDK

Dorota Kozłowska

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 11:54

18. Kierownik USC

Małgorzata Jakimiuk

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 11:52

19. Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach

Urszula Marianna Konewko

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 11:48

20. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach

Barbara Miechowiecka

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 11:46