główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Urząd Miasta i Gminy

Stanowisko ds. energetyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 14:51

2. 2021

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2041 o powierzchni 0,7283 ha położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, co potwierdza księga wieczysta nr SI2S/00018970/6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice działka oznaczona nr 2041 stanowi użytki rolne. Działka nr 2041 o powierzchni 0,7283 ha (sklasyfikowana w klasach bonitacy...

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:09

3. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.35.2020 z 18.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.35.2020 z 18.02.2021 r. o wydaniu Opinii stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 15:54

4. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.36.35.2020 z 16.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.36.35.2020 z 16.02.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie „Uruchomieniu kompostowni bioodpadów przy użyciu kontenera kompostującego, na działkach nr 2133/7, 2133/8 w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 15:51

5. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.40.2019 z 16.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.40.2019 z 16.02.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek do produkcji granulatu nawozowego z kredy z infrastrukturą towarzyszącą” w m. Łuzki, gm. Łosice.

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 15:47

6. Aktualności

Zmiana wysokości opłaty za odpady od 01.01.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, iż w dniu 30 listopada 2020 r. Rada Miasta i Gminy Łosice podjęła Uchwałę Nr XXXII/189/20 (Dz. U. woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 12183) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty ...

Utworzony: 2021-02-17 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 20:53

7. Podatek akcyzowy

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w 2021 roku. Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien złożyć: w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowó...

Utworzony: 2020-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 20:15

8. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.33.2020 z 16.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.33.2020 z 16.02.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego „Uruchomieniu kompostowni bioodpadów przy użyciu kontenera kompostującego, na działkach nr 2133/7, 2133/8 w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

Utworzony: 2021-02-17 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 20:07

9. Ogłoszenia i komunikaty

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Dla obszaru Miasta i Gminy Łosice obowiązuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice”, uchwalone uchwałą nr XXV/175/2000 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 września 2000 r., zmienione uchwałą nr XXXVII/231/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r., uchwałą nr XX/102/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011 r., uchwałą nr XX/103/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011 r. i uchwałą nr III/12...

Utworzony: 2021-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 13:46

10. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.31.2020 z 12.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.31.2020 z 12.02.2021 r. o wydaniu Opinii Sanitarnej stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach.

Utworzony: 2021-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 21:20

11. 2021

NGO - nabór do komisji konkursowych

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. Nr 234, poz. 1057 ze zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

Utworzony: 2021-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 21:11

12. Zaproszenia na sesje

Informacja o XXXVI sesji - 17 lutego 2021 r.

Informacja o XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30. Porządek obrad: Otwarcie. Sprawy organizacyjne: 1) stwierdzenie quorum, 2) przedstawienie porządku obrad, 3) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 30 grudnia 2020 r i z dnia 14 stycznia 2021 r. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda...

Utworzony: 2021-02-15 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 17:04

13. Zaproszenia na sesje

Informacja o XXXIV sesji - 30 grudnia 2020 r.

Informuję o XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach - sala konferencyjna nr 18. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Sprawy organizacyjne: 1) stwierdzenie quorum, 2) przedstawienie porządku obrad, 3) przyjęcie protokołu z poprzednich sesji z dnia 30 listopada 2020 r. i z dnia 9 grudnia 2020 r. 3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 1) Burmistrza, 2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 4...

Utworzony: 2020-12-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 17:03

14. Protokoły z sesji

Protokoły z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 16:42

15. 2021

Konkursy dla NGO - wydłużony termin rozpatrzenia ofert

Zmiana terminu dotyczy konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice. Wybór ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 17:00

16. 2021

Obwieszczenie dot. projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie określenia ...

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 09:13

17. Obwieszczenia, komunikaty

Obwieszczenie dot. projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie określenia ...

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-11 09:13

18. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.18.2020 z 09.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.18.2020 z 09.02.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego „Zmianie sposobu użytkowania 2 budynków na Centrum Badawczo-Rozwojowe” na działkach o nr ew. 1064/9 i 1064/19, w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Utworzony: 2021-02-09 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 15:14

19. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.29.2020 z 02.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.29.2020 z 02.02.2021 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu kompostowni bioodpadów przy użyciu kontenera kompostującego, na działkach nr 2133/7, 2133/8 w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

Utworzony: 2021-02-02 | Zmodyfikowany: 2021-02-02 16:30

20. 2021

Wykaz nieruchomości gruntowej

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 miesięcy w trybie bezprzetargowym.

Utworzony: 2021-02-02 | Zmodyfikowany: 2021-02-02 16:27