główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr III/15/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIX/278/17 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXVIII/267/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXVIII/266/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXI/156/16 z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej